WAIVER - zerolatency.co.th

เอกสารแสดงการยินยอมในการเข้าใช้บริการ
กรุณาอ่านเอกสารดังต่อไปนี้อย่างละเอียด


เมื่อลงนามในเอกสารฉบับนี้แล้ว คุณยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การพิจารณาการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทเบ๊าซอิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด (BOUNCEINC (THAILAND) LIMITED) ได้ทำการให้บริการในนามของซีโร่ ลาเทนซี่ (Zero Latency) รวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตัวแทนและบุคคลอื่นๆ หรือการกระทำใดๆ (กล่าวโดยรวมคือ “Zero Latency”) ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับข้อกำหนดดังต่อไปนี้ดังที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ (เอกสารฉบับนี้คือ “เอกสารยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการ”)

ขอบเขตความสามารถและอำนาจตามกฏหมาย

ข้าพเจ้า บุคคลที่ระบุรายชื่อตามรายการด้านล่าง ขอยืนยันว่ามีอายุมากกว่า 13 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เซ็นเอกสารแสดงการยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการฉบับนี้ในนามของข้าพเจ้า และหรือในนามของผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีบริบูรณ์ แต่ได้รับอำนาจอันชอบธรรมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย

ในความสัมพันธ์ของรายการต่างๆ ด้านล่าง (ถ้ามี) ข้าพเจ้ามีอำนาจอันชอบธรรมหรือได้รับอำนาจอันชอบธรรมจากผู้ปกครองตามกฎหมายให้สามารถยอมรับเงื่อนไขในเอกสารยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้บริการเรียบร้อยในนามของผู้เข้าใช้บริการ

การชี้แจงด้านความเสี่ยง

บริษัทเบ๊าซ์อิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด (BOUNCEINC (THAILAND) LIMITED) ได้ให้บริการภายใต้ชื่อซีโร่ ลาเทนซี่ (“Zero Latency Venue”) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายในธุรกิจบริการเกมส์เสมือนจริง (Virtual reality) และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เพียงการเล่นเกมส์, การเล่นในบรรยากาศเสมือนจริง, การฝึกซ้อมการเคลื่อนไหว, การใช้ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวและเทคโนโลยีเพื่อการติดตาม, การใช้อุปกรณ์ไร้สาย, การใช้เทคโนโลยีที่ตอบสนองด้วยระบบสัมผัส, การใช้เทคโนโลยีแสดงภาพเสมือนจริง, การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สร้างภาพเสมือน, พื้นที่นันทนาการและพื้นที่การสำหรับการนั่งพักผ่อน, อุปกรณ์สำหรับการเช่าและการบำรุงรักษา, การใช้งานอุปกรณ์ภายในพื้นที่ และ/หรือ อุปกรณ์ใดๆ ก็ตามภายในอาคารและสถานที่ๆ ให้บริการ (กล่าวโดยรวมคือ “Zero Latency Facilities”) การใช้งาน การเช่า หรือการรักษาอุปกรณ์ใดๆ หรือการใช้งานใดๆ ของ Zero Latency Facilities และกิจกรรมอื่นๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึง การเรียนฝึกซ้อม การแนะนำหรือหลักสูตร) (กล่าวโดยรวมคือ “Zero Latency Activities”) ภายในอาคารและสถานที่ๆ ให้บริการของ  Zero Latency Venue

ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงกิจกรรมภายใน Zero Latency มีความเสี่ยงและความอันตราย และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายต่อการสูญเสียการรักษามาตรฐานคุณภาพที่จำเป็นของ Zero Latency Activities และการใช้งาน Zero Latency Facilities ผู้ที่เข้าใช้บริการหรือเข้าร่วม Zero Latency Activities ใช้หรือไม่ใช้ Zero Latency Facilities , Zero Latency Equipment และหรือ Zero Latency Venue ล้วนเกิดความเสี่ยงกับผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ความเสี่ยงเหล่านั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง การบาดเจ็บและฟกช้ำ กระดูกหัก การบาดเจ็บบนใบหน้า แขน ขา ศอก หลัง ศีรษะและลำคอ การบาดเจ็บจากผู้เข้าใช้บริการหรือผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ และการบาดเจ็บในบริเวณกระดูกสันหลัง ความพิการถาวรหรือเสียชีวิต

ข้าพเจ้ายอมรับที่จะเข้าใช้บริการหรือเข้าร่วมใน Zero Latency Activities และ/หรือ ใช้งาน Zero Latency Facilities และ Zero Latency Venue ด้วยตัวของข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมา

 

การสละสิทธิ์

ในขอบเขตสูงสูดตามที่ได้อนุญาตตามกฎหมาย ข้าพเจ้าขอให้การสละสิทธิ์ในข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องซีโร่ ลาเทนซี่ (Zero Latency) เพื่อให้ซีโร่ ลาเทนซี่ (Zero Latency)  หลุดพ้นจากความรับผิดในกรณี:

ความรับผิดใดๆ จากการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือเสียชีวิต ที่เกิดขึ้นหรือจากการกระทำของผู้เข้าใช้บริการเองหรือเกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมใช้บริการคนอื่นๆ ในกิจกรรมใดๆ ที่เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องก็ตาม รวมถึงเหตุและขอบเขตของเหตุที่เกิดขึ้นจากทางซีโร่ ลาเทนซี่ (Zero Latency) และความเสียหายของทรัพย์สิน หรือความสูญหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง ความประมาทเลินเล่อ ไม่ได้รับการแนะนำ และ/หรือ ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และจากอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือกิจกรรมอื่นๆ

ค่าสินไหมทดแทน

ในขอบเขตสูงสุดที่ทางกฎหมายอนุญาต ข้าพเจ้ายอมรับที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อป้องกันและระงับซีโร่ ลาเทนซี่ (Zero Latency) ต่อการเรียกร้องการดำเนินคดี ความเสียหายและความรับผิดชอบ (ไม่ว่าจะเป็นรับผิดชอบร่วมกันหรือไม่) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายอันสมควรตามกฎหมาย) ดังต่อไปนี้:

ผลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ ละเลย จากการประพฤติ ปฏิบัติพฤติกรรมอื่นๆ หรือเกิดจากเจตนาของข้าพเจ้าในขณะที่เข้าใช้บริการหรือเข้าร่วม Zero Latency โดยการใช้งาน Zero Latency Facilities และ/หรือ อยู่ในสถานที่ Zero Latency Venue และ/หรือ ผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องจากหรือเป็นผลมาจากบุคคลที่อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้ารวมถึงบุคคลที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายดูแล

ข้อตกลงและความรับผิดชอบ

ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าจะใช้ Zero Latency Facilities อย่างรับผิดชอบและเคารพต่อความปลอดภัยของข้าพเจ้าและความปลอดภัยของบุคคลอื่นๆ  ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าอาจต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นๆ หากการบาดเจ็บดังกล่าวเกิดขึ้นจาก ความประมาทเลินเล่อ ละเลย และ/หรือเกิดจากการประพฤติ ปฏิบัติพฤติกรรมอื่นๆ ใดที่ขาดความรับผิดชอบโดยเจตนาหรือประมาท ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับผิดชอบและชดเชยเงินค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ Zero Latency Facilities อันเป็นผลมาจากความรับผิดชอบโดยเจตนาหรือประมาทของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ายินยอมที่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทาง Zero Latency เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการปกป้องสวัสดิการของข้าพเจ้าในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลรวมถึงการจัดการการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการขนส่งโดยรถพยาบาล

ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้เยาว์ (ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาผู้ดูแลตามกฎหมายหรือผู้ดูแลทรัพย์สินหรืออื่นๆ ) ข้าพเจ้าตกลงที่จะผูกพันตามเอกสารยินยอมเพื่อการเข้าใช้บริการนี้ในนามของผู้เยาว์ ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้เยาว์และดูแลให้อยู่ในความปกครองอยู่ตลอดเวลา

การประกาศข้อมูลด้านสุขภาพ

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าและผู้เยาว์ที่ระบุลงไว้ ณ วันที่ยอมรับเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการและในแต่ละครั้งที่เข้าใช้บริการที่ Zero Latency Venue มีสุขภาพที่ดีและสภาพร่างกายปราศจากเงื่อนไขทางการแพทย์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบหรือไม่ให้ผู้ใดได้รับการเข้าร่วมใช้บริการอย่างปลอดภัยในกิจกรรมใดๆ

ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบดีว่าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยนั้นไม่อนุญาตให้มีสตรีตั้งครรภ์และผู้เข้าใช้บริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่มีอยู่แล้ว หรือการสวมใส่เฝือก และ/หรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนการเข้ารับการรักษา พักฝื้นตัวเข้าใช้บริการใน Zero Latency Facilities ข้าพเจ้าควรปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยใดๆ

ทรัพยสินและสิ่งของมีมูลค่า

ข้าพเจ้าจะดำเนินการดูแลทรัพย์สินและสิ่งของมีมูลค่าของข้าพเจ้าเองขณะที่เข้าใช้บริการหรืออยู่ใน Zero Latency Venue และยกเว้น Zero Latency จากความรับผิดใดๆ สำหรับการสูญเสีย สูญหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของข้าพเจ้าในระหว่างการเข้าใช้บริการหรือการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับทาง Zero Latency

พร้อมสัมผัสประสบการณ์ความสนุกแบบไร้ขีดจำกัด?